Default

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Niesten Assurantiën & Hypotheken B.V. 

Artikel 1 Definities

1.1 Relatie:
de wederpartij van Niesten A&H betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personen-vennootschap met wie Niesten A&H een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbiedingen al dan niet in concept is gedaan.
1.2 Niesten A&H:
Een zelfstandig bemiddelaar in de zin van de Wet Financieel Toezicht (WFT), welke producten levert en diensten verricht en in het bezit is van alle benodigde wettelijke vergunningen om haar taken uit te voeren. Niesten A&H verstrekt eveneens financieel advies voor haar relatie. Hetzij tegen een abonnement, een vast tarief, een uurtarief of een beloning via de maatschappij waarbij de producten of diensten worden afgenomen.
1.3 De maatschappij:
De bank, verzekeraar of andersoortige financiële instantie welke producten of diensten levert t.b.v. relatie en/of Niesten A&H.
1.4 Oriëntatie:
Het bespreken van de probleemstelling van relatie en de mogelijkheden van Niesten A&H
daaromtrent.
1.5 Inventarisatie:
Het verzamelen van alle relevante gegevens, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen,
behoeftes en overige relevante informatie waarmee een grondige analyse gemaakt kan worden resulterend in een op maat gemaakt advies.
1.6 Analyse:
Het beoordelen en waarderen van alle relevante informatie welke tijdens en na de inventarisatie is
verkregen t.b.v. het oplossen van de probleemstelling van relatie.
1.7 Advisering:
Het geven van advies met betrekking tot de probleemstelling van de relatie dat aansluit op de
inventarisatie en analyse. Inzake het advies wordt gebruik gemaakt van alle kennis, vaardigheden enuitgebreide ondersteunende middelen (waar onder unieke specifieke software) van Niesten A&H om zodoende tot een goed en weloverwogen advies voor relatie te komen.
1.8 Uitvoering:
Het bemiddelen van diensten of producten van maatschappijen, welke aansluiten op de advisering.
1.9 Dienstverleningsovereenkomst:
Een overeenkomst waarbij omschreven is dat relatie tegen een overeengekomen abonnement, vast tarief, uurtarief of beloning via de maatschappij, aanspraak kan maken op diensten van Niesten A&H.
1.10 Abonnement:
Een periodieke betaling gedurende een onbepaalde of bepaalde periode door relatie ten behoeve
van de door Niesten A&H aan relatie bepaalde diensten en/of producten.
1.11 Vast tarief:
Het vaste overeengekomen bedrag welke relatie betaalt ten behoeve van de door Niesten A&H aan relatie verrichte diensten en/of geleverde producten.
a. Indien een vast tarief in termijnen wordt betaald, dan wordt deze dienst feitelijk aangemerkt als eenabonnement voor een bepaalde periode.
1.12 Uurtarief:
Het overeengekomen te hanteren bedrag per uur ten behoeve van de door Niesten A&H aan relatie
verrichte diensten en/of geleverde producten.
1.13 Beloning door de maatschappij:
De overeengekomen hoogte van beloning welke Niesten A&H ontvangt van de maatschappij ten behoeve van de door Niesten A&H voor relatie verrichte diensten en/of geleverde producten.
  

Artikel 2 Informatieverstrekking
2.1 Relatie draagt zorg voor het tijdig informeren van Niesten A&H van alle relevante informatie en wijzigingen die van belang kunnen zijn op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.
2.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de relatie aan Niesten A&H verschafte informatie rust bij relatie.

Artikel 3 Advisering en dienstverlening
3.1 Niesten A&H behartigt te allen tijde de belangen van haar relatie en draagt zorg voor een onafhankelijke en juiste advisering. Niesten A&H heeft altijd de intentie ten behoeve van relatie om voor de uitvoering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 Tenzij anders is overeengekomen heeft relatie de intentie om de uitvoering door Niesten A&H te laten verzorgen.
3.3 Niesten A&H heeft t.b.v. relatie een uniek dienstverleningsdocument opgesteld waarin o.a. staat vermeld welke uitgebreide dienstverlening relatie van Niesten A&H mag verwachten.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Alle genoemde tarieven zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 BTW is slechts verschuldigd indien relatie heeft aangegeven geen gebruik te maken van de uitvoering door Niesten A&H.
4.3 Niesten A&H behoudt zich het recht voor om de, in de dienstverleningsovereenkomst tussen relatie en Niesten A&H, genoemde tarieven jaarlijks aan te passen conform het jaarlijkse CPI (consumentenprijsindex) cijfer.
4.4 Niesten A&H behoudt zich het recht voor om de tarieven en de inhoud van een gekozen abonnement aan te passen. Relatie wordt van eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.
4.5 De dienstverleningsovereenkomst inzake het gekozen abonnement, vast tarief, uurtarief of beloning door de maatschappij gaan in op de in de dienstverleningsovereenkomst vermelde datum en is voor onbepaalde tijd, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.6 Met uitzondering van het uurtarief valt de gehele huidige en toekomstige dienstverlening welke onmiskenbaar is terug te voeren op hetgeen gesteld in de dienstverleningsovereenkomst, onder de overeengekomen vergoeding. Indien deze dienstverlening als een nieuwe en/of aanvullende dienstverlening wordt aangemerkt, wordt een nieuwe overeenkomst met de daarbij behorende vergoeding opgesteld.
4.7 Het aantal uren met betrekking tot het uurtarief wordt op verzoek van relatie door Niesten A&H ter beschikking gesteld.
4.8 Aan het in de dienstverleningsovereenkomst genoemde gemiddelde aantal uren kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5 Opzegging
5.1 Opzegging van de dienstverleningsovereenkomst is wederzijds en voor het eerst mogelijk 1 jaar na ingangsdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand. Na opzegging dient relatie zijn bij Niesten A&H afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode, over te dragen naar een kantoor/Niesten A&H naar keuze. Mogelijk door Niesten A&H gemaakte adviesuren worden bij relatie in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke afwikkelingskosten.
5.2 De dienstverleningsovereenkomst dient schriftelijk aan Niesten A&H te worden opgezegd.
5.3 De dienstverleningsovereenkomst is niet overdraagbaar.
5.4 Elke relatie met een dienstverleningsovereenkomst heeft te allen tijde de mogelijkheid al zijn financiële gegevens in te zien. Daardoor ontstaat er maximale transparantie, meer inzicht en overzicht. 

Artikel 6 Wijziging
6.1 Wijziging en/of aanvulling van een dienstverleningsovereenkomst tussen Niesten A&H en relatie is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is vastgelegd, door beide partijen is ondertekend en dient altijd in overleg te geschieden tussen relatie en Niesten A&H.
6.2 In de gevallen waarin de dienstverleningsovereenkomst niet voorziet, zullen Niesten A&H en relatie  in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen. 

Artikel 7 Provisieverrekening
7.1 Na het afsluiten van een financieel product betaalt Niesten A&H de eventueel van de maatschappij teveel ontvangen provisie aan relatie retour. Betaling hiervan geschiedt uiterlijk binnen één maand na de door Niesten A&H ontvangen provisie van de maatschappij. Gemiddeld is dit binnen 3 maanden na de ingangsdatum van het financieel product.
7.2 De aan relatie betaalde provisie(s), zoals bedoeld in artikel 7.1, is verbonden aan de contractstermijn en de betaling van rente/premie van uw afgesloten product en/of dienst waaronder o.a. wordt verstaan een verzekering, pensioen, hypotheek, arbeidsongeschiktheidsvoorziening, nabestaandenvoorziening, spaar/beleggingsrekening, lening etc.
7.3 Wanneer de dienstverleningsovereenkomst en/of het product en/of dienst waarover provisie aan de relatie is terugbetaald (tussentijds) wordt beëindigd of aangepast, dient relatie de ontvangen afsluitprovisie geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan Niesten A&H.
a. De door Niesten A&H terug te vorderen afsluitprovisie is gelijk aan de vordering van de maatschappij op Niesten A&H. Niesten A&H dient deze vordering aan te tonen.
b. In geval de maatschappij jegens Niesten A&H aanspraak maakt op restitutie van de afsluitprovisie, dan dient relatie de teveel ontvangen afsluitprovisie binnen 30 dagen aan Niesten A&H terug te storten. 

Artikel 8 Betalingen
8.1 Betalingsverplichtingen van relatie jegens Niesten A&H dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn nagekomen tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, overeengekomen.
8.2 Met uitzondering van het uurtarief wordt de factuur verstuurd, nadat alle werkzaamheden voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst zijn verricht, doch uiterlijk 4 maanden na datum van de dienstverleningsovereenkomst. Uitstel van betaling kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Niesten A&H.
8.3 Inzake het uurtarief wordt de factuur maandelijks verstuurd in de maand(en) volgend op de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De hoogte van de factuur wordt berekend door het aantal uur van de werkzaamheden in de betreffende maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.
8.4 Bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling wordt door Niesten A&H altijd eerst een herinnering aan relatie gestuurd. Bij het uitblijven van betaling zonder reden kan Niesten A&H iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling is voldaan. Niesten A&H kan bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling naast het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij relatie.
8.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Niesten A&H maakt of heeft gemaakt als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting door relatie, komen ten laste van relatie. 

Artikel 9 Inschakeling derde partijen
9.1 Niesten A&H is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover Niesten A&H dit gezien de aard van de verstrekte dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk acht. De Niesten A&H zal hieromtrent relatie op voorhand informeren.
9.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door Niesten A&H aan relatie in rekening gebracht worden, met uitzondering van de kosten betreffende artikel 9.3 welke reeds in de bestaande tarieven van het Niesten A&H zijn verwerkt.
9.3 Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van relatie jegens Niesten A&H als genoemd in Artikel 8 wordt de afhandeling hieromtrent uitbesteed aan Factua B.V. te Dordrecht.  

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Niesten A&H is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat relatie de aan relatie in rekening gebrachte premies voor door hem/haar, na bemiddeling van Niesten A&H, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie door of namens de maatschappij of Niesten A&H, niet of niet tijdig heeft voldaan.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Niesten A&H, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Niesten A&H wordt uitgekeerd.
10.3 De navolgende schade wordt door Niesten A&H hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Niesten A&H:a. schade welke door relatie en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niettijdig door relatie verstrekte informatie, dan wel als gevolg van (elektronische en/of digitale) berichtendie Niesten A&H niet hebben bereikt;b. schade die het gevolg is van fouten in door Niesten A&H gebruikte computer software en/of anderecomputerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;c. schade die het gevolg is van het door de relatie, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door Niesten A&H in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van Niesten A&H afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten tot dienstverlening.d. schade die een gevolg is van door Niesten A&H ingeschakelde derde partijen (zoals vermeld in Artikel 9). 

Artikel 11 Overmacht
11.1 In gevallen van overmacht is Niesten A&H niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan die situaties waarin sprake is van buiten toedoen van Niesten A&H ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen. 

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding
12.1 Door relatie aan Niesten A&H verstrekte persoonsgegevens en informatie wordt door Niesten A&H niet verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst, behoudens voor zover Niesten A&H op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken dan wel in het geval Niesten A&H betrokken is in een gerechtelijke procedure en haar belangen tot die openbaarmaking nopen.
12.2 Relatie en Niesten A&H verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle niet-openbare gegevens van de andere partij en zullen deze gegevens slechts gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de doelstelling van de getekende dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk is en voor zover daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd van kracht.  

Artikel 13 Geschillen
13.1 Geschillen worden in eerste instantie opgelost tussen relatie en Niesten A&H. Mochten relatie en Niesten A&H niet tot overeenstemming komen over het geschil, dan kan relatie tevens het geschil voorleggen aan het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) waarbij Niesten A&H is aangesloten.
13.2 Relatie en Niesten A&H doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg of met tussenkomst van Kifid op te lossen.
13.3 Geschillen worden uitsluitend opgelost door de bevoegde rechter van de dichtstbijzijndearrondissementsrechtbank.
13.4 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14 Toepasselijkheid
14.1 Deze adviesvoorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door Niesten A&H aan relatie uitgebrachte (concept) offerte, advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen Niesten A&H en relatie gesloten overeenkomsten tot dienstverlening van welke aard ook.
14.2 Afwijkende adviesvoorwaarden waarnaar relatie bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door Niesten A&H integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval Niesten A&H expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze adviesvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen de Niesten A&H en relatie zijn overeengekomen.
15.2 Indien enige clausule van deze adviesvoorwaarden nietig zouden blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.
15.3 Niets uit deze adviesvoorwaarden mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van Niesten A&H. 

Algemene voorwaarden d.d. 01-08-2012