Default

Abonnementen

Niesten Assurantiën & Hypotheken werkt binnen het abonnementsconcept zo mogelijk met geheel provisievrije producten en diensten. Bij het aangaan van één van de abonnementen worden de bij relatie aanwezige polissen per direct in ons beheer genomen en worden partijen verzocht per eerst volgende mogelijkheid de provisies aan ons kantoor te laten vervallen.
Hierdoor garanderen wij volledig transparant en geheel zonder provisies, producten te adviseren.
 

1 Typen abonnementen

1                   
Abonnement schadeverzekeringen
2                   
Abonnement uitvaartverzekeringen
3                   
Abonnement complexe verzekeringen / produkten
4                 
Abonnement Hypotheek Onderhoud
 

2 Dienstverlening

Binnen een abonnement komen wij diverse zaken en werkzaamheden met u overeen. Deze laten zich onderverdelen in periodiek onderhoud, service en adviescontacten, standaard werkzaamheden en overige werkzaamheden. De werkzaamheden verschillen per adviesgebied en worden per abonnement helder vastgelegd en met u overeengekomen in een specifiek contract.
Daarnaast dragen wij er zorg voor en zien erop toe dat verzekeraars hun verplichtingen nakomen en onderhouden wij het contact aangaande uw contracten en producten.

3 Uitgesloten van dienstverlening

Vanuit huidige wet- en regelgeving zijn wij bemiddelaar/assurantie-intermediair en geen verzekeraar. Het is ons dan ook strikt verboden uw belangen te dienen inzake onzekere voorvallen. Hiermee bedoelt de wetgever dat wij in onze dienstverlening naar u geen ondersteuning mogen verlenen als het gaat om zaken als bijvoorbeeld het aanvechten van dekkingen, uitkeringen, of andere in de beleving van de klant nadelige gedragingen van de betrokken financiële instellingen. Wij dragen deze zaken dan ook standaard over aan uw rechtsbijstandverlener.
Om dit "gat in onze dienstverlening" op te vangen adviseren wij u altijd zelf voor passende
rechtsbijstand te zorgen. Dit kan gewoon via uw bestaande of nog te sluiten
rechtsbijstandsverzekering.

4  Onze manier van werken

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In ons advies zijn uw wensen en uw persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij stellen onze kennis, expertise en onze contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn voor u beschikbaar. U bent bij ons vrij in de keuze van aanbieder(s) en product(en).

     Onze dienstverlening omvat de 4 stappen, zoals beschreven in het Dienstverleningsdocument.

Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.
 


5 Tarieven Abonnementen vanaf:

Schade abonnement*

€ 13,78 per mnd
Uitvaart  abonnement*€ 3.50 per mnd
Complexe produkten abonnement*€ 12,50 per mnd
Hypotheek abonnement*€ 10,00 per mnd

De tarieven worden jaarlijks per 1 april van het nieuwe jaar aangepast aan de consumenten prijsindex en zijn inclusief         21% BTW, 21% assurantiebelasting en/of overige heffingen.

Declarabele diensten

Indien
u ons om dienstverlening verzoekt die niet standaard in de abonnementen is vastgelegd, werken wij voor u
op basis van uurdeclaratie. Per abonnement beschrijven wij exact welke dienstverlening daarin is opgenomen.
Middels een gedetailleerd urenregistratiesysteem verantwoorden wij naar u onze aanvullende werkzaamheden en dienstverlening indien daarom verzocht. Opdrachten voor aanvullende diensten worden altijd schriftelijk vooraf met u vastgelegd en bevestigd. Ter betaling kunt u met ons diverse mogelijkheden van gespreide betaling bespreken.

7 Betalingen


Abonnementbetalingen zijn altijd vooraf en worden maandelijks geïncasseerd. Het kan voorkomen dat onze adviesnota(s) op uw verzoek toch verwerkt moeten worden binnen uw abonnementstarief. Een kleine renteopslag conform marktrente ad 4% zal dan worden verwerkt in de betaling. Abonnementkosten kunnen ineens of periodiek worden voldaan zonder opslag. In alle gevallen dient men een machtiging voor automatische incasso af te geven. De kosten voor incasso van al uw betalingen bedragen maximaal € 1,10 per maand, met jaarlijkse indexering conform consumenten prijsindex.
Adviesnota's worden altijd gespecificeerd en apart aan u gefactureerd. Indien een nota voor gespreide betaling is verwerkt binnen een abonnementstarief, dan is stopzetting van dat abonnement slechts mogelijk wanneer de nog niet verstreken termijnen zijn voldaan.

Opzegging en einde

Uw abonnement is vanaf aanvang voor de duur van 1 jaar. Zonder opzegging zullen de abonnementen na het eerste jaar automatisch worden verlengd. Partijen zijn na het 1e jaar gerechtigd de overeenkomsten maandelijks op te zeggen. Men dient een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen. Staking van een abonnement ontslaat Niesten Assurantiën & Hypotheken niet van haar zorgplicht voor de producten of diensten onder het gestaakte abonnement.  Indien na beëindiging van een abonnement uw producten om welke reden ook, onder beheer van Niesten Assurantiën & Hypotheken  dienen te blijven, zullen per gelijke datum van de opzegging, de bij de maatschappijen gebruikelijke provisierechten worden hersteld. Vanaf dat moment zullen service en dienstverlening zich beperken tot de standaard advies- en zorgplicht zoals beschreven in de WFT
.

Laatste aanpassing 06-01-2015